Σχετικά με την ομάδα:

Ο αριθμός 85.42.1 είναι ο κωδικός που δηλώνουμε στην εφορία όσες παρέχουμε υπηρεσίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συνθήκες επισφάλειας και με το φορολογικό καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών.

Πρόκειται για μια συλλογικότητα που δημιουργήθηκε για να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να πολιτικοποιήσουμε τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και μακροπρόθεσμα και να διεκδικήσουμε συλλογικά καλύτερους εργασιακούς όρους στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη διοίκηση των ελληνικών Πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και Ινστιτούτων. Λειτουργούμε με αυτοοργανωμένες και οριζόντιες διαδικασίες λήψης συλλογικών αποφάσεων.

About the group:

The number 85.42.1 is the tax office code that employees in higher education in Greece use in order to provide educational services. This code establishes the new working status of the freelancer in university education in conditions of precarity. 

We are a collective formed to share experiences, politicize our needs and the difficulties we face in our everydayness, and to collectively claim better working conditions in research, teaching and management of Greek universities, research institutions and foundations. We operate in self-organized and horizontal processes of collective decision making.